Γραμματεία - Αρχείο

Οι ενδιαφερόμενοι (για αντίγραφο φύλλων νοσηλείας τους ή βεβαίωση νοσηλείας τους) ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να αιτηθούν τα παραπάνω με 2 τρόπους:

α. μέσω αίτησης στα ΚΕΠ

β. μέσω αίτησης στη Γραμματεία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών