Στάθμευση

Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του
υπηρετούντος Προσωπικού και των υπαλλήλων μετα από άδεια αίτησης στο 2ο Γραφείο.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος και στάθμευση οχημάτων σε Επισκέπτες του Νοσοκομείου.