1ο Γραφείο

Το 1° Γραφείo του 401 ΓΣΝΑ, είναι υπεύθυνο για θέματα που αφορούν στο Στρατιωτικό προσωπικό αυτού:
-Παρακολουθεί τη δύναμη των στελεχών καθημερινά.
-Χειρίζεται θέματα που αφορούν σε Υγειονομικές καλύψεις, υπηρεσίες Στελεχών, Φρουρές Προτιμήσεως και Εκλογές (όταν απαιτείται).
-Ενημερώνει με μεταβολές τα ατομικά έγγραφα των στελεχών, την Ημερήσια Διαταγή Μονάδος, για υπηρεσιακά ή μη υπηρεσιακά θέματα, καθώς επίσης των τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, εκθέσεων αξιολογήσεως, αποστρατειών, ηθικών αμοιβών, προαγωγών, ταυτοτήτων, αδειών εξωτερικού, κανονικών και μικράς διάρκειας, αδειών ασθενείας, αδειών κυήσεως-τοκετού, αδειών ανατροφής τέκνου, άνευ αποδοχών, κλπ.-Υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις κινήσεις-μεταβολές των στελεχών των ΗΕΕ. Παρακολουθεί καταστάσεις για αποζημίωση όλων των ορισθέντων στελεχών ιατρών (ειδικών και ειδικευομένων), καθώς και τους εκτελούντες 24ωρες υπηρεσίες.
-Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και διακίνηση των Καταστάσεων Επιβιβάσεως.
-Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την πορεία των ΕΔΕ-ΑΔΕ που διενεργούνται με αλληλογραφία από άλλες μονάδες ή το Νοσοκομείο.
-Είναι υπεύθυνο για την αλληλογραφία απώλειας ταυτοτήτων. Μεριμνά για την ολοκλήρωση Προανακρίσεων.
-Χειρίζεται τα σχετικά Θέματα που έχουν σχέση με την πειθαρχία, τάξη, εφαρμογή των Νόμων, Κανονισμών και διατάξεων εν γένει, τα οποία αφορούν στο Διοικητικό και Πειθαρχικό έλεγχο του Προσωπικού.