401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Διαδικασία Εξόδου

Εξιτήριο: Κατά την έξοδο από το Νοσοκομείο, παραδίδετε στην ιματιοθήκη τον ιματισμό που παραλάβατε κατά την Εισαγωγή στο Νοσοκομείο, αφού πρώτα υπογραφεί η χρεωστική απόδειξη από την Προϊσταμένη. Το εξιτήριο παραλαμβάνεται από το Γραφείο Εξερχομένων (υπόγειο) στις 13:00.

 

Αναρρωτική Άδεια: Σε περίπτωση χορήγησης Αναρρωτικής άδειας, μετά την παράδοση του ιματισμού, πηγαίνετε στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Νοσοκομείου (ισόγειο) και στην συνέχεια παίρνετε το εξιτήριο από το Γραφείο Εξερχομένων (υπόγειο).