401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Γραμματεία - Αρχείο

Τήρηση Ιατρικού Αρχείου – Πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Άρθρο 14 παρ. 8-10 του Ν.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Φ.Ε.Κ. 287/28.11.2015, τ. Α’) ορίζεται ότι:
« Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, μετά το θάνατό του, ασκούν οι κληρονόμοι του εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού. Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: α. Στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. β. Σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στα εθνικά ή διεθνή αρχεία στα οποία έχουν εισέλθει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.»
Συνεπώς κάθε ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία που τον αφορούν και μπορεί να λαμβάνει μετά από σχετική αίτηση αντίγραφο φακέλου, αποτελέσματα εξετάσεων, βεβαιώσεις νοσηλείας- εξόδων, ιατρικές γνωματεύσεις, πρακτικά χειρουργείου. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στη Γραμματεία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών ή στα ΚΕΠ από τον ίδιο τον ασθενή. Αντ’ αυτού μπορεί να καταθέσει αίτηση ο νόμιμος εκπρόσωπός του (αρ. 128επ. Αστικού Κώδικα, δηλ. ο γονέας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης) ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο (π.χ. πληρεξούσιος δικηγόρος του ασθενή).
Πέραν των προσώπων αυτών μπορεί και ένας τρίτος να ζητήσει από το νοσηλευτικό ίδρυμα να του χορηγηθούν στοιχεία του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Στη σχετική αίτησή του ο αιτών-τρίτος θα πρέπει να επικαλείται, μεταξύ άλλων, το σκοπό για τον οποίο ζητεί τη χορήγηση των δεδομένων.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το εν ισχύ διαβατήριό τους μαζί με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά τους έγγραφα π.χ. εξουσιοδότηση, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία ή ΚΕΠ κ.α.) και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς ο λόγος έκδοσής της.
Στην περίπτωση θανάτου ασθενή, το δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού και θα πρέπει στην αίτηση τους να συνυποβάλουν μαζί με την ταυτότητά τους πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών από τον Δήμο και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης της διαθήκης από το Πρωτοδικείο η αντίγραφο της διαθήκη:

α. μέσω αίτησης στα ΚΕΠ

β. μέσω αίτησης στη Γραμματεία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών