401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Λόχος Διοικήσεως 401 ΓΣΝΑ

Αποστολή του Λόχου Διοίκησης είναι:

  1. Η υποστήριξη από πλευράς ΔΜ, ταυ Νοσοκομείου.
  2. Η συνεχής μέριμνα για τη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων, οχημάτων – μηχανημάτων, με σκοπό την εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάκοπης λειτουργίας του νοσοκομείου.

Ο Λόχος Διοίκησης βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου που στεγάζεται και η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) στην ΝΑ πλευρά του Στρδου.


Είναι αναπόσπαστο και καίριο τμήμα για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Φιλοξενεί τους τοποθετημένους Στρατιώτες όλων των Ο-Σ, διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως υγειονομικού και συμβάλει στην εκπαίδευσή τους.


Οι δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Λόχου Διοίκησης είναι σημαντικές και ποικίλες. Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του Στρατοπέδου, συμβάλει επικουρικά στην καθαριότητα όλων των εξωτερικών χώρων, την συντήρηση και ασφαλή κίνηση των οχημάτων του Γραφείου κίνησης και του ΚΑΒΣ.


Διαθέτει προσωπικό για την υποβοήθηση του έργου της Διοικητικής Μέριμνας των Γραφείων του ΤΕΠ, κλινικών και εργαστηρίων όλου του Νοσοκομείου.