401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Το Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, ανήκει στην Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων -Εκπαίδευσης – Οργάνωσης και Έρευνας (ΔΙΤΕΠΕΟΕ) και στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, στη συνεχή επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας σύμφωνα με την υπάρχουσα τεκμηρίωση και τις βέλτιστες πρακτικές. Το Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και συντονίζει:

  • Ενδοκλινικά και Διατομεακά μαθήματα. 
  • Μηνιαίες διαλέξεις στον χώρο του Αμφιθεάτρου από ομιλητές μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας. 
  • Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών Νοσηλευτικής της ΣΕΥ στις Νοσηλευτικές Μονάδες, στα Τμήματα και στα Eργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής. 
  • Πρόγραμμα Προσανατολισμού των νεοπροσληφθέντων. 
  • Σεμινάρια στη «Βασική Υποστήριξη της Ζωής & στην χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή», καθώς και «Άμεση Υποστήριξη της Ζωής» σε συνεργασία με Πιστοποιημένους φορείς από το ERC (European Resuscitation Council). 
  • Επιμορφωτικά Προγράμματα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

Επιπλέον, κατόπιν σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιείται Κλινική Εκπαίδευση Φοιτητών Νοσηλευτικής σε Νοσηλευτικές Μονάδες, Τμήματα και Εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Επίσης διενεργείται η πρακτική άσκηση σπουδαστών Σχολών Βοηθού Νοσηλευτή προερχόμενοι από ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ και ΙΕΚ.
Το Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των εκπαιδεύσεων για κάθε στέλεχος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ενώ παράλληλα προσφέρει ηλεκτρονικό υλικό σειράς μαθημάτων και κατευθυντηρίων οδηγιών. Επίσης, έχει υιοθετηθεί ο θεσμός του Κλινικού Εκπαιδευτή σε όλες τις Νοσηλευτικές Μονάδες και Τμήματα του Νοσοκομείου, ενισχύοντας οργανωτικά και ουσιαστικά την συστηματική εκπαίδευση, καταβάλλοντας προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών μέσα στο πλαίσιο ασθενοκεντρικής φροντίδας.
Άμεσος στόχος του Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 401 ΓΣΝΑ είναι η διασύνδεσή του με τα Γραφεία Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης άλλων Νοσοκομείων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

Επικοινωνία: 210-7494051 e-mail: 401-nursedu@army.gr.