401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Πρόσβαση Ιδιωτών

Δυνατότητα πρόσβασης Ιδιωτών στο 401 ΓΣΝΑ παρέχεται σε εργαστήρια όπως Βιοπαθολογικό και τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς και στα ειδικά τμήματα (Ακτινοθεραπευτικής – Ογκολογίας, Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής και Μονάδα Εμβολισμού ΚΝΣ), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στις Γραμματείες των ανωτέρω τμημάτων.